کارگاه های آموزشی

آموزشگاه هنری دادار، با کارگاه های متنوع و تخصصی آموزشی در خدمت استعداد های ناب کودکان و نوجوانان ایران زمین می باشد.